обрѣсти

обрѣсти
ОБРѢСТИ (1270), ОБРѦЩ|ОУ, -ЕТЬ гл.
1.Найти, отыскать, обнаружить:

Таино мѣсто ѡбрѣтъ и сѣдъ съ тихостию помѧни. грѣхы и отъпадниѥ ц҃рьства. Изб 1076, 36; иди съглѧдаи въ сѹсѣцѣ. еда како мало мѹкы ѡбрѧщеши в нѥмь ЖФП XII, 54г; ошедъшю же ѥмѹ [на поиски печенегов] и не обрѣтъшю сѹпостатъ своихъ възвративъшюс˫а въспѧть ѥмѹ СкБГ XII, 9а; смокъвь имѣ нѣкъто насажденѹ въ виноградѣ своѥмь. и прииде ища плода на нѥи и не обрѣте. (οὐχ εὑρεν) ΚΕ ΧΙΙ, 224б; аще ли обрѧщеть злато или срѣбро ѹ нѥго. [монаха] да ижьгѹть на главѣ ѥмѹ. СбТр XII/XIII, 51 об.; да и ты бра(т) потъщисѧ ѡбрѣсти мужа д҃хъ х(с)въ имѹща. КН 1280, 607в; аще же не обрѧщю(т) поручникъ. да клѧтвою ѹвѣрѧть(с). КР 1284, 39г; и поминаше и старца. ѹ негоже ѹкраде бра(т) съсѹды. и обрѣтъ ˫а въ келии ѹ брата. посто˫а старець донелѣже скрыѥть ˫а братъ. ПНЧ 1296, 17 об.; пришьдъшю же мѹжеви ѥ˫а. показа камыкъ гл҃щи. сего камыка ѡбрѣтохъ в рыбѣ ПрЛ XIII, 80б; Капищю же Сараповѹ разърѹшимѹ. иѥроглѹфиискы˫а грамоты ѡбрѣте (εὑρέϑησαν) ΓΑ XIII–XIV, 247б; Ростислава же искавше ѡбрѣтоша в рѣцѣ. ‹и› вземше принесоша и Киеву. ЛЛ 1377, 73 об. (1093); аще хощеши со мною ходити да тѧ взываю. и ѥже ѡбрѧщевѣ да того половинѹ возмеши. Пр 1383, 107б; повелѣ же х(с)олюбивимъ [вм. х(с)олюбивыи] кнѧзь изискати тѣло ст҃го глѣба. ѥго же много искавше и не обрѣтоша. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 27б; ра(д)iте бо сѧ, ре(ч), со мною, ˫ако ѡбрѣтохъ изгыбшюю драгму КТур XII сп. XIV, 51; вы же обрѧщете. нѣкоѥго граммотоносца. не ѡскудѣите препосылающе ѡтъ васъ к намъ како можете. (εὑρίσκοντες) ФСт XIV, 57г; пловущаго по водѣ слѣда не ѡбрѣсти. ГБ XIV, 123б; ѹсѹмнiшасѧ мѹжи гл҃юще. егда на семь мѣстѣ или на ѡномъ. ѡбрѧщемъ водѹ. СбТр к. XIV, 162; се егда ловець хитръ слѣ(д) обрѣ(т) ловимаго звѣри. (ὅταν... ἴχνεσιν ἐπιτύχῃ) ЖВИ XIV–XV, 129в; прише(д) на показаноѥ мѣсто нача копати. и ѡбрѣте скровище злата и сребра множьство. ПКП 1406, 185б; и идоша •г҃• д҃ни в пустыни. и не обрѣтоша пити воды. Пал 1406, 128в; на ѹтрѣи же д҃нь поѣхаше к немѹ. искавше Дв҃да и не ѡбрѣтоша его. ни на котором же пѹти. ЛИ ок. 1425, 216 об. (1180);

прич. в роли с.:

да прииметь скровище ѡбрѣтыи е. (ὁ εὑρίσκων) КР 1284, 253б;

|| перен.:

и рѣша еи. егда ѹбо спите кто молитьсѧ. за васъ. и не обрѣтоша что ѿвѣщати емѹ. ПНЧ XIV, 142г;

|| перен. Узнать, установить, открыть:

и си вьсѧ искѹсиша старьци ˫ако сильни. и обрѣтоща [так!] ˫ако добрѣѥ ѥсть по всѧ д҃ни. ˫асти не до || сыти же. Изб 1076, 240 об.–241; вънемлi ѹбо извѣсто. писанию. и тѹ обрѧщеши раздрѣшениѥ възисканааго. (εὑρήσεις) КЕ XII, 185б; по ре(ч)номѹ пытати писанью. в немже ѡбрѧщете скровище премѹдрости. КН 1280, 376г; женѹ сию (поѧ)хъ. и пристѹпль. к неи || не ѡбрѣтохъ е˫а дѣвьства. (οὐχ εὕρηκα) КР 1284, 260а–б; Бра(т)˫а и оц҃и мало ѿидохомъ ѿ васъ. и абиѥ пришедше обрѣтохомъ въ васъ бещини˫а. ПНЧ 1296, 28; ѥгда ѹбо чтешi начало, тако и ѡбрѧщеши что ѡ Мелхиседецѣ исписано (ὅταν... εὕρῃς) ΓΑ XIII–XIV, 55г; и ˫ако си тако сѹть въ ѥѹфиньстемь сказанъ въ тре||тиѥмь словеси въ главѣ •м҃• ѡбрѧщеши. Πр 1383, 100101; По томь разверзъше грецьскыи номоканонъ и ѡбрѣтохомъ в немь ѡже не подобаѥть сихъ сѹдовъ и тѧжь. кн҃зю сѹдити. УВлад сп. сер. XIV, 628б; идохъ къ братѹ моѥмѹ. и поклонихъсѧ ѥмѹ... и ѡбративъсѧ ѡбрѣтохъ ˫ако ижьглъ ѥсть рукодѣльѥ моѥ Пр XIV (6), ; а(з) извѣсто са(м) сѧ пыта˫а. ни едино˫а м҃дрости в собѣ обрѣ(т) ГБ XIV, 202а; Неѹдобь ѥсть ѡбрѣсти, что ѥсть болѣ ѿ добродѣтели всѣхъ (εὑρεῖν) Пч к. XIV, 1; проше(д) ѹбо книгы ветхаго и новаго закона никдѣже таковы(х) чюдесъ ѡбрѣтохо(м) ѡ ст҃хъ цр҃квахъ ПКП 1406, 136г; обрѣтоша ˫ако воскре(с) х(с)ъ. Пал 1406, 71в;

| о подсчете чего-л.:

сде бо ѡбрѣтаѥмъ локотъ •ѯ҃•, ѡнде же •м҃• ѡбрѧщеши бо къ •м҃-тъ [в др. сп. •м҃• тѣ(м)] инѣхъ •к҃• (εὑρήσει) ΓΑ XIII–XIV, 90а; и совокѹпивъ Мьстиславъ. воѣ Новнородьскиѣ. [в др. сп. воя новьгородскiа] и съчтавъ ѣ и ѡбрѣте в нихъ •к҃• тысѧчь. ЛИ ок. 1425, 214 об. (1178).

2. Увидеть, встретить, застать (в каком-л. месте, в каком-л. состоянии):

Аште ѹбо тьмами съгрѣшилъ ѥси. тьмами покаи сѧ. да пришьдъши съмрьти обрѧштеть тѧ въ пока˫ании. Изб 1076, 217; бол˫аринъ же идыи къ кост˫антиню градѹ. обрете островъ средѣ мор˫а. ЖФП XII, 35б; и абиѥ шедъше къ тьмьници ѡбрѣтоша ю ѿвьрстѹ. и мѹжа сѣдѧща и дьржаща въ рѹкахъ ѡковы сво˫а къжьдо. ЧудН XII, 74б; аще же на инѡмь мѣ(с) того обрѧщеть съ своѥю женою бѣсѣдѹюща. или въ цр҃кви. да позоветь три послѹхы. достовѣрни. имиже показати възможеть. ˫ако того ѡбрѣте. съ женою своею. (εὕρεν) КР 1284, 326б; аще и ѥлиныню ѡбрѧщещи жснѹ живѹщю съ вѣрнымь мѹжемь. не разлѹчи брака. ПНЧ 1296, 94 об.; и раскопавше помостъ ѡбрѣтоша раку полну мюра. и изли˫аша в корчагы. Пр XIII, 33; ѡн же ре(ч) ѥи. идеже ѡбрѧщю пѣниѥ тѹ слѹшаю. ПрЛ XIII, 77г; Силивестръ же, съшедъ и жилище мало обрѣть, имѹщь двери мѣдѧны, идеже змии пребываше и тѹ дверь... затворь... потомь || не изиде змии (εὑρών) ΓΑ XIIIXIV, 205в–г; аще ѡбрѧщеть въ вустьѣ Днѣпрьскомъ Русь. Корсунѧны рыбы ловѧша. да не творѧть имъ зла никакоже ЛЛ 1377, 13 (945), ѹлита х(с)ва мч҃нца... приде в тарсъ. и ѡбрѣтши на хрьсть˫аны гоненьѥ... ˫ата бывши. томлена бы(с) Пр 1383, 112б; в оно вре(м). мимо ида, Iс(с)ъ ѡбрѣ(т) чл҃вка слѣпа ѿ рж(с)тва КТур ХII сп. XIV, 43; изиди въ ины д҃нi на игрища. обрѧщеши и пуста. изиди пакы в недѣлю на та же игрища. и обрѧщеши ту овы гудуща. а ины плѧшюща. СбХл XIV, 23; кощюны и басни ѹ множаишихъ обрѧщеши. книгы же ѹ рѣдкыхъ. ПНЧ XIV, 8г; и ѹтро въставъ идохъ на море. и ѡбрѣтохъ три галѣи хотѧщи ити воевати к селѹню. СбТр к. XIV, 207; изъшедшу же ѥму ѹбо въ ѥдинъ ѿ д҃нi. ѡбрѣте стадо сернъ пасущесѧ. (εὑρίσκει) ЖВИ XIV–XV, 69г; скоро ѣха въ манастырь. и ѡбрѣте и сдрава ˫ако не болѣвша. ПКП 1406, 132в; въставъ ѹбо гедеонъ обрѣте по всеи земли росу. Пал 1406, 175в; тысѧчкыи же съ бо˫ары... воротишасѧ ѡпѧть на полчище. и не обрѣтоша кнѧжьи. свое˫а. и ѹпадоша Ѡлговичемъ в ручѣ ЛИ ок. 1425, 111 (1136);

|| догнать, настигнуть:

сдѣ˫а Г(с)ь сп҃снье велико кнѧзе(м) наши(м)... гониша по ни(х) Татарове. и не ѡбрѣтоша. ˫ако(ж). и Саѹлъ гонѧше Дв҃да. ЛЛ 1377, 164 (1239).

3. Счесть, признать каким-л.:

комѹждо по дѣломъ сѹдiть. и когождо по дѣломъ ѡбрѧщеть. ПрЛ XIII, 34а; А здѣ в новѣгородѣ что ѥсть десѧтина. ѿ дании. обрѣтохъ ɤрѧжено. преже мене бывъшими кнѧзи. УСвят 1137 сп. сер. XIV, 630б; Но никтоже о гл҃ѣхъ сихъ да не зазрить ми но испытаите писани˫а и обрѧщете мѧ ѿ бии(х) вземлюща книгъ. СбЧуд XIV, 292г; имѣ˫а си(х) ѹказъ злѣ мыслиши. законень˫а х(с)ва обрѧщеши не съгл(с)на наши(м). ГБ XIV, 39а; и аще суть творима˫а вами во истину испытаите писань˫а. и обрѧщете си˫а всѧ требующа˫а исправлень˫а. СбТ ΧIV/ΧV, 121.

4. Получить, приобрести:

Дрѹгъ вѣрьнъ кровъ крѣпъкъ. обрѣтыи же ѥго. ѡбѣте съкровище (ὁ δὲ εὑρὼν αὐτόν, εὕρεν ϑησαυρόν) Изб 1076, 138; большю таковыи мьздѹ ѡбрѣте. (εὕρατο) ЖФСт XII, 130; радѹющесѧ о нихъ. ˫ако же къто обращеть [так!] користи мъногы. (εἰ... εὑρίσκοι) КΕ XII, 70б; иже погѹбить злато и пакы дрѹгоѥ ѡбрѧщеть. а иже врѣмѧ погѹбить. не обрѧщеть иного. СбТр XII/XIII, 22; Чтець или певець еретичькѹ поимъ и чада с нею обрѣтъ. да приведеть ю ко общению. ΚΡ 1284, 95а; тогда ни ѥдiного же ѿвѣта ѡбрѣте лѣнивыи ѡнъ. въ д҃нь страшныи. ПрЛ XIII, 72в; и ѡбрѣтъ ѹ него и списа. [устав студийских монахов] и ѹстави въ манастыри своемь. ЛЛ 1377, 54 (1051); аще бо и брашно ѡбрѧщю, но во уста рукою вложити ѥго не могу КТур XII сп. XIV, 38; С тою же бра(т)ѥю обрѧщеши собѣ оц҃а. Там же, 105; и по силѣ своѥи. помозѣте бѣдному. и обрѧщете || крѡвъ во времѧ тружени˫а. МПр XIV, 37а–б; подобаеть ти себе реместъво имѣти ли дѣлати. да како себѣ повсѧд҃невныи обрѧщеши хлѣбъ. ПНЧ XIV, 143в; и не препущати времене. его же пакы обрѣсти не мошно. ГБ XIV, 204а; iс(с)ъ х(с)ъ •е҃•ю хлѣбъ •҂е҃• люди алчющь народъ накорми. и •в͠і• кошниць исполнь избытковъ обрѣтоша. Пал 1406, 186б;

|| перен.:

Чѧдо ‹отъ о›уности своѥ˫а ‹избери на›казаниѥ ‹и› || до сѣдины обрѧшт‹е›ши мѹдрость (εὑρήσεις σοφίαν) Изб 1076, 138 об.–139; и мънѣ хѹдомѹ наславѹ. правѧщи ѥго орѹди˫а въ правьдѹ. и обрѣсти честь и милость ѿ б҃а и ѿ своѥго ц(с)рѧ i ѿ братиѥ ЕвМст до 1117, 213 (запись); сего ради възмьздиѥ. страсти и недѹгы отъ бога обрѣтоста. Стих 1156–1163, 104 об.; иштаи г҃а обрѧштеть разѹмъ съ правьдою. правѣ же ищющеи ѥго обрѧщють миръ. (εὑρήσουσιν) КЕ XII, 40а; и намъ дарѹи сп҃сениѥ обрѣсти. аминь. УСт XII/XIII, 281; нъ своѥю кръвью вѣчно избавлениѥ ѡбрѣтъ. и на(с) къ ѡц҃ю приведе. КН 1280, 376г; жестоко житье наложать на нь. и того ради м(а)лод҃шию своемѹ исцѣле(н)е ѡбрѧщеть. КР 1284, 152г; да ѡбрѧщемъ бл҃гдать и мл(с)ть въ д҃нь ѿданиѧ. СбЯр XIII, 204 об.; поминаи вси(х) насъ. ˫ако в мири животъ тобою да обрѧщемъ. МинПр XIII–XIV, 71 об.; нъ по ѹм҃ьртвии ѥго. обрѣтши волю все б҃атьство ѥ расточи. Пр 1383, 42а; и лукавыи своимь ˫азыкомъ обрѧще(т) собѣ пагубу. Там же, 153г; а створшимъ зла˫а въскрѣшеньѥ сѹда. им же ре(ч) неизмѡлимъ сѹдъ ѡбрѣсти. УВлад сп. сер. XIV, 629в; Оч҃е б҃омд҃ре феодосье. ты ѿ ѹтробы б҃у приближи си... плоды достоины приносѧ ему ѿ свои(х) подвигъ... соѹкрашаемыи добродѣтелными вѣнци. тѣмь бл҃гихъ обрѣте въспри˫атье досточюдне. Мин XIV (май, 2), 14; то же ПКП 1406, 1б; слезы бо суть даръ б҃ии... Обрѣтъ слезы храни и всею силою своею. ЗЦ к. XIV, 71г; ˫ако голубь не обрѣте поко˫а ногама своима. Пал 1406, 54б; В то же веремѧ приѣхаша посли и(х) ѿ Гюргѧ. и не ѡбрѣтоша собѣ в немъ помочи. ЛИ ок. 1425, 133 (1148).

5. Перен. Объять, охватить:

скорби и нужа обрѣтоша мѧ. (εὕροσον με) ФСт XIV, 6а; и придуть на тѧ всѧ клѧтвы сиѧ. постигнувше обрѧщють тѧ. Пал 1406, 153б; и обрѧщеть ˫а зло много. и скорбь. Там же, 156а.

6. Изобрести, открыть, создать:

астрономию (ж) первѣѥ ѡбрѣтъше глю(т)сѧ Вавилонѧне Зороастра ради, ѿ негоже втории [египтяне] пре˫аша (ἐφευρηκέναι) ΓΑ XIII–XIV, 44г; ибо грамотѹ финикѧне ѡбрѣтъше, вѣщаваю(т) Ѥлини, и Кадъмѹ первѣѥ грамотѹ вънести в Ѥладѹ (εὑρηκέναι) Там же, 45б; то законъ Ромьскыи дасть, индикты и вускта ѡбрѣте и м(с)ца Иѹлиа наре(ч) (ἐφεῦρε) Там же, 131в; анаѯагорасъ же древнее ѹченье обрѣтъ. ˫ако ничтоже ѿ небыть˫а бываѥть. ГБ XIV, 150г.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "обрѣсти" в других словарях:

  • обрѢсти — знайти …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • обрѣтеныи — (25) прич. страд. прош. к обрѣсти. 1.В 1 знач.: жена же нѣка˫а дасть дщери ѥго скровище. по семь || ѹмре дщи ѥго. и не обрѣтенѹ бывшю положеномѹ. и въпроси старець мьртвѹю. ПрЛ XIII, 87в–г; иже ѥси послалъ на землю изиска||тъ погыбъшихъ. имь же… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обрѣстисѧ — (475), ОБРѦЩ|ОУСѦ, ЕТЬСѦ гл. 1.Быть найденным, обнаружиться. отыскаться: Иже причьтьникъ въ кърчьмьници обрѧштетьсѧ ѣдыи. да отълѹченъ бѹдеть. (εἰ... φωραϑείη ἐσϑίων) КЕ XII, 17б; възискаѥми бѣша старьци ѿ новы германовы вътороѥ и третиѥѥ и не… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обрѣзати — ОБРѢ|ЗАТИ 1 (19), ЖОУ, ЖЕТЬ гл. 1. Отрезать от чего л., обрезать что л.: тако бо приде къ кораблю. имѣ˫а ножь ѡбоюдѹѡстръ. ˫ако ѡбрѣзати всѧ ѹжа работающа˫а кораблю. (κατασποσαι!) СбТр к. XIV, 164; и манатииныи краи ноже(м) обрѣзавъ. и прокроивъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обрѣзоватисѧ — ОБРѢЗ|ОВАТИСѦ2 (1*), ОУЮСѦ, ОУѤТЬСѦ гл. То же, что обрѣзатисѧ2 во 2 знач.: поставленѹ ѥп(с)пмь дастьсѧ Мавии ц(с)рци и многы колѣна Срачиньска кр(с)ть˫аны створити [в др. сп. створи], изъѡбразѹѥть же много ѡ ˫азыцѣ, ѿкѹдѣ начатъ и ѿкѹдѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въсѣсти — Всесть въсѣсти (1). ● Всѣсти на комонь выступить в поход, на войну: ...и рече Игорь къ дружинѣ своеи: „Братіе и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братіе, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону“. 5 6. 1149:… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • мѧсти — МѦ|СТИ (17), ТОУ, ТЕТЬ гл. 1.Смешивать: и ˫адѧху люди листъ липовъ. корѹ березовѹ. инии молиць. истълъкше мѧтѹце съ пелъми. и съ соломою ЛН XIII–XIV, 12 (1128). 2. Смущать, тревожить, волновать: понѥже бо различьны и многообразьны ди˫авол˫а… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Китай — *КИТАЙ, величайшее азіат. гос тво, занимающее ю. вост. часть Азіи; состоитъ изъ Собственнаго К., Манчжуріи, В. Туркестана (Кашгаріи), Или и Тарбагатая и Тибета. Собственный К. обнимаетъ площадь въ 72.341 кв. геогр. миль. Поверхность его… …   Военная энциклопедия

  • Петр I Алексеевич Великий — ПЕТРЪ I АЛЕКСѢЕВИЧЪ ВЕЛИКІЙ, 1 й Имп ръ Всероссійскій, сынъ царя Алексѣя Михайловича, отъ брака его съ Натальей Кирилловной Нарышкиной, род. 30 мая 1672 г., въ тотъ періодъ, когда сквозь сложившіяся вѣков. устои рус. жизни начинало пробиваться… …   Военная энциклопедия

  • Милитаризм — МИЛИТАРИЗМЪ, въ практ. его опредѣленіи госуд. политика, направленная къ усиленію воен. могущ ва страны; въ болѣе широк. значеніи М. м. б. опредѣленъ какъ признаніе въ теоріи и на практикѣ войны и вооруж. силы единственно авторитетною основою… …   Военная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»